PLANTS & GOODS

Situated in the heart of the Bodnant Estate, a stunning agricultural estate in North Wales, Y Glasshouse is a store which celebrates the wider lifestyle of the gardens and local area. Retailing collections of plants, homeware, apparel and more – we offer something for everyone! Open daily.

Wedi’i leoli yng nghanol Ystâd Bodnant, stad amaethyddol syfrdanol yng Ngogledd Cymru, mae’r Tŷ Gwydr yn storfa sy’n dathlu ffordd o fyw ehangach y gerddi a’r ardal leol. Adwerthu casgliadau o blanhigion, nwyddau cartref, dillad a mwy - rydym yn cynnig rhywbeth i bawb! Ar agor bob dydd.

PLANTS & GOODS

 • OPEN DAILY

  We are open all year round, 7 days a week 9.30am – 5.30pm Summer / 10am – 5pm Winter.

 • FREE PARKING

  There is ample free parking including blue badge holders spaces close to the entrance.

 • DOGS WELCOME

  We welcome all four legged friends, and we have a wide range of goods for pets available from Dudley & George,

 • AR AGOR DYDD

  Rydym ar agor drwy gydol y flwyddyn, 7 diwrnod yr wythnos 9.30am – 5.30pm Haf / 10am – 5pm Gaeaf.

 • PARCIO AM DDIM

  Mae digon o le parcio am ddim gan gynnwys lleoedd i ddal bathodynnau glas yn agos at y fynedfa.

 • CROESO CWN

  Rydym yn croesawu pob un o’r ffrindiau pedair coes, ac mae gennym ni amrywiaeth eang o nwyddau ar gyfer anifeiliaid anwes ar gael gan Dudley & George.

A FAMILY ESTATE

Passed through generations the Bodnant Estate is nestled in the foothills of Snowdonia. Today the spectacular estate offers plenty for those seeking to enjoy its natural beauty. From the number one Welsh visitor attraction, Bodnant Garden, to the woodlands and walking routes, the Rural Stays plus the delights of the Welsh Food Centre – the estate has so much to be discovered.

Wedi'i basio trwy genedlaethau mae Stad Bodnant yn swatio wrth odre Eryri. Heddiw mae'r ystâd ysblennydd yn cynnig digonedd i'r rhai sy'n ceisio mwynhau ei harddwch naturiol. O’r prif atyniad Cymreig i ymwelwyr, Gardd Bodnant, i’r coedlannau a’r llwybrau cerdded, yr Arosiadau Gwledig a danteithion Canolfan Fwyd Cymru – mae cymaint i’w ddarganfod o’r ystâd.